Snart dags för årsmöte!

Medlemmarna i Bollnäs Filmklubb kallas till årsmöte

Datum: 2021-11-01
Tid       : 18:30
Plats   : Lenninge Bystuga, ”Bastun”

Mötesordning för årsmötet

 1)  Mötets öppnande
2)  Fråga om mötets behöriga utlysande
3)  Val av ordförande för årsmötet
4)  Val av sekreterare för årsmötet
5)  Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
6)  Styrelsens verksamhetsberättelse
7)  Styrelsens ekonomiska berättelse
8)  Revisorernas berättelse
9)  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10)  Förfarande med överskott respektive underskott
11)  Val av ordförande för en tid av 1 år. (Avgående är Tina Mansson Söderlund.)
12)  Val av styrelseledamöter för en tid av 2 resp. 1 år
(2 år: I tur att avgå är Ingrid Olevik, Marianne Hultgvist och Monica Johansson.
1 år: I tur att avgå är Ann Tunegård)
13)  Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
(I tur att avgå är revisorerna Olle Klarström och Lars-Ivar Svensson resp. suppleanterna Lars Stjernberg och Anders Aasa.)
14)  Val av valberedning, för en tid av 1 år.
(I tur att avgå är Marianne Qvarnström, Britt Olofsson och Hans Dunder som varit sammankallande.)
Styrelsen föreslår omval av dessa.
15)  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.
16)  Behandling av skriftliga förslag
17)  Övriga frågor
18)  Mötets avslutande

MYCKET VÄLKOMNA!


Publicerat

i

av

Etiketter: