Filmklubbens årsmöte

Medlemmar i Bollnäs Filmklubb kallas till årsmöte

Datum: 2023-03-06 Tid: 18:30
Plats : Kulturhuset
Lokal : Willy Mariarummet plan 4

 Mötesordning

1) Mötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Val av ordförande för årsmötet
4) Val av sekreterare för årsmötet
5) Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
6) Styrelsens verksamhetsberättelse
7) Styrelsens ekonomiska berättelse
8) Revisorernas berättelse
9) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10) Förfarande med överskott respektive underskott
11) Val av ordförande för en tid av 1 år. (Avgående är Tina Mansson Söderlund.)
12) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år
(I tur att avgå är Marianne Hultqvist, Ingrid Olevik och Monica Johansson.)

13) Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år
(I tur att avgå är revisorerna Olle Klarström och
Lars-Ivar Svensson resp. suppleanterna Lasse Lanker och Anders Aasa.)

14) Val av valberedning, för en tid av 1 år.
(I tur att avgå är Kerstin Selin, Britt Olofsson
och Hans Dunder som varit sammankallande.
Styrelsen föreslår omval av dessa.)

15) Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet.

16) Behandling av skriftliga förslag
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande

Välkomna!

Gratis film för yngre barn!

Filmklubben och Kulturenheten visar
”Mamma Mu hittar hem”.

Datum : Lördag 18/2
Tid: 12:00
Plats: Röda Kvarn

En ny långfilm om den populära och älskade Mamma Mu och Kråkan. En film om två väldigt olika vänner som utforskar och upplever livets stora mirakel tillsammans. Ett oväntat besök från en stork, får dem att uppleva ett nytt äventyr.

Regi: Tomas Tivemark, Christian Ryltenius, Sverige 2022
I rollerna: Johan Ulveson, Rachel Mohlin 
Längd: 
1 timme 16 min. Barntillåten.
Distribution: SF Studios
Fritt inträde.